Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisław Śląskim ogłasza nabór lekarzy weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania określonych czynności z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim w roku 2019, a w szczególności do:

  • Prowadzenia badań rozpoznawczych w kierunku chorób zakaźnych zwierząt (między innymi: choroby Aujeszkyego, gruźlicy, białaczki, brucelozy, klasycznego pomoru świń, choroby pęcherzykowej, pryszczycy bydła, gorączki Q, IPR/IPV, BTV),
  • Sprawowania nadzoru nad miejscami skupu i sprzedaży zwierząt,
  • Badania zwierząt umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia,
  • Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
  • Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem mięsa,
  • Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

Osoby ubiegające się o wyznaczenie powinny spełniać następujące wymogi:

  • Posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz.U. z 2004 r. nr 89, poz. 860 ze zm.),
  • Posiadać ukończone szkolenie w PIW-PIB Puławy z badania mięsa świń i dzików w kierunku włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej (w przypadku badania laboratoryjnego w kierunku włośni),
  • Posiadać ukończone szkolenie z Normy PN-EN ISO/ IEC 17025- Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (w przypadku badania laboratoryjnego w kierunku włośni),
  • Posiadać odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych (działalność gospodarcza lub umowa o pracę).

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych wymogów można składać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 1A, 44-300 Wodzisław Śląski do dnia 28.12.2018r.